MELECHOVSKÝ TRIATLON

Veškeré informace o Melechovském triatlonu najdete právě tady...

Pohár triatlonu Bězce Vysočiny

Soutěžní řád

 soutěží Běžce Vysočiny

 

A. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Úvod       

·         Tento soutěžní řád byl schválen na valné hromadě sdružení Běžec Vysočiny dne 21.12.2001

·         Novelizován byl na valné hromadě o.s. Běžec Vysočiny dne 12.11.2004 a 4.11.2005

·         Soutěžní řád je v souladu s oddíly pravidel LA - soutěžní pravidla a pravidla pro běhy.

·         Soutěžní řád je v souladu a oddíly pravidel lyžování.

·         Odchylky od těchto pravidel v tomto soutěžním řádu vychází z určení soutěží pořádaných Běžcem Vysočiny.

·         Soutěžní řád je závazný pro všechny pořadatele závodů zařazených do soutěží:

             Pohár Běžce Vysočiny

             Lyžařský pohár Běžce Vysočiny

             a pro účastníky těchto soutěží.

·         Soutěžní řád je poskytnut všem pořadatelům závodů v soutěži a těm účastníkům, kteří o to požádají u vedení soutěže.

 

2. Určení soutěží

·         Soutěže Běžce Vysočiny jsou určeny pro všechny vyznavače vytrvalostního běhu, kondičního běhání, běhu na lyžích a další sportovce, bez ohledu na věk a výkonnost.

·         Cílem soutěží a závodů je rozvoj masového a rekreačního sportu.

·         Zúčastnit se mohou registrovaní i neregistrovaní členové tělovýchovných organizací a ostatní zájemci, bez omezení.

·         Do soutěží se není potřeba přihlašovat, do hodnocení je zařazen každý, kdo se zúčastní aspoň jednoho závodu v příslušné sezóně. Vyhodnocen je každý účastník nejméně tří závodů v sezóně.

 

3. Pořadatel soutěží

·         Soutěže pořádá  BĚŽEC VYSOČINY o.s. (Dále jen BV)

·         Nejvyšším orgánem je valná hromada sdružení

·         BV řídí soutěž tímto soutěžním řádem, pravidly atletiky, pravidly lyžování a stanovami sdružení.

·         Průběh soutěží řídí výbor sdružení ve složení:

 

ředitel: Jiří Šmrha, Jihlava, U Hřbitova 36, tel.: 728 082 557

 

hlavní rozhodčí a zpracovatel výsledků: Novák Bohumil, Jihlava, U Koželuhů 4A, TB 567 302 109, 731 480 914, email: novak.beh@seznam.cz

 

vrchník mládeže: Mgr. Hotařová Jana, Jihlava, Srázná 4, TB 567307492, 605787548, email: jajih@centrum.cz.

 

člen výboru: RNDr.Kugler Ivan, Malý Beranov 95, TZ 567310792, 603466382, email: ik@kms.cz

člen výboru: Vantuch Václav, Kolárova 28, Jihlava, tel.: 567 220 127

 

·         Tyto osoby jsou oprávněny provádět při závodě prezenci a vydat jeho výsledkovou listinu  a vyúčtovat skutečné náklady BV na jednotném formuláři.

 

4. Pořad soutěže

·         Do soutěže Pohár Běžce Vysočiny může být zařazeno nejvýše devatenáct závodů.

·         Do soutěže Lyžařský pohár Běžce Vysočiny je počet zařazených závodů schvalován valnou hromadou BV.

·         Počet závodů v soutěži a časový pořad jejich konání určuje a schvaluje na návrh výboru BV valná hromada BV.

·         Zrušení závodu a zařazení nového závodu schvaluje valná hromada BV.

·         Závod nelze zařadit do jiné celostátní nebo regionální soutěže, bez souhlasu valné hromady připravující další ročník.

·         Pořad soutěže je uveden v propozicích soutěže, schvalovaných pro každou sezónu valnou hromadou BV.

·         Propozice soutěže jsou nedílnou součástí tohoto soutěžního řádu.

 

 

 

 

5. Propozice soutěže

·         Pořadí a datum konání jednotlivých závodů schvaluje valná hromada BV konaná každoročně před vyhlášením výsledků uplynulé sezóny.

·         Pořad soutěže je uveden v propozicích soutěže, schvalovaných pro každou sezónu valnou hromadou BV.

·         Termíny a časový pořad závodů jsou neměnné a pevné. Právo na změnu dne konání je ale zachováno. Datum konání závodu lze změnit jen z důvodu vnějších vlivů (politická situace, klimatická katastrofa apod.)

·         Lyžařský závod může být pro sněhové nebo klimatické podmínky odložen na náhradní termín.

·         Termín, místo a hodina startu každého závodu je zveřejněna:

a.      v  propozicích soutěže, kterou obdrží každý závodník,

b.      na internetových stránkách  www.bezec.wz.cz, na kterýchjsou uvedeny podrobné a přesné propozice každého závodu,

c.      v rubrice „sportovní pořad“ Jihlavských listů a MF Dnes příloze Českomoravská vrchovina, deníku Vysočina.

d.      v celostátní termínovce Běhů mimo dráhu – Maratón,

e.      na tiskovině vydané a distribuované pořadatelem, pokud ji vydá nebo na jeho vlastních internetových stránkách.

 

6. Činovníci soutěže a závodu

·         Ředitel soutěže nebo jeho zástupce

·         Hlavní rozhodčí soutěže nebo jeho zástupce

·         Ředitel závodu

·         Minimálně tři rozhodčí: vrchní rozhodčí, časoměřič, vrchník pro mládež

·         Další rozhodčí: startér, vrchník tratě, cílový rozhodčí, traťový rozhodčí, zapisovatel, počítač kol

·         Odvolací jury závodu tvoří:  hlavní rozhodčí soutěže nebo jeho zástupce a vrchní rozhodčí závodu.

·         Odvolací jury soutěže tvoří ředitel soutěže, hlavní rozhodčí soutěže a vrchník mládeže.

·         Všem rozhodčím náleží odměna, případně náhrada cestovních výdajů dle předpisu BV.

 

7. Startovné

·         Základní startovné je 40 Kč pro kategorie junior a starší. Při vyšších nákladech na technické zajištění závodu a občerstvení závodníků si pořadatel může výši startovného upravit podle potřeby.

·         Na jednotném formuláři se ze startovného účtují skutečné náklady BV na zajištění závodu.

 

      8. Prezence a startovní čísla

·         Prezence začíná 90 minut a končí 30 minut před startem.

·         Prezence se provádí pomocí výpočetní techniky a při ní je vedena zjednodušená prezenční listina.

·         Prezenční listina je jednotného formátu a musí obsahovat: příjmení, jméno, příslušnost a místo organizace (nebo místo bydliště), rok narození, startovní číslo, docílený čas. Označení příslušnosti „neuvedeno“ není přípustné.

·         Prezentovaný závodník je povinen na požádání zapisovatele předložit průkaz totožnosti s podobenkou.

·         Závodník, který není ve výpočetní databázi vyplní prezenční lístek. Pro zpřesnění evidence a případných změn prezenčních údajů, vyplňuje každý závodník nejvíce jednou za sezónu prezenční lístek závodníka. Bez řádně vyplněného prezenčního lístku není závodník zařazen do výsledkové listiny.

·         Každý jednotlivec svojí prezencí v některém závodě tím dává souhlas k případnému mediálnímu zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží.

·         Vydané startovní číslo se připevnění na oděv nesmí být nijak přehýbáno a zmenšováno.

·         Použití vlastního startovního čísla není dovoleno.

 

9. Lékařské prohlídky

·         Každý účastník startující v závodě soutěže tím dává souhlas, že startuje na vlastní nebezpečí, odpovídá za svůj dlouhodobý i momentální zdravotní stav a je schopen absolvovat předepsanou trať.

·         Doporučuje se každému si svůj zdravotní stav nechat zkontrolovat u svého lékaře s upozorněním na svou účast na závodech. Každé dva roky je na kontrolu zdravotního stavu bezplatný nárok.

 

 

 

 

10. Zařazení do kategorie

·         Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na den narozenin.

·         Pro lyžařské závody platí, podle čl. 202.3 Pravidel lyžování, rozdělení kategorií podle tohoto soutěžního řádu.

·         Není přípustné zařazení do jiné věkové kategorie neodpovídající roku narození. U žákovských kategorií neplatí žádné výjimky podle roku školní docházky.

·         Žáci a žákyně mladší jak 10 let nejsou v soutěži hodnoceny.

 

11. Hodnocené kategorie

·         Rozdělení kategorií vychází z pravidel lehké atletiky.

Hlavní kategorie:

 

Kategorie veteránů:

 

 

 

Kategorie žen:

 

 

Kategorie junior:

 

 

Kategorie dorostu:

 

 

Kategorie žáků:

 

A – muži 20 - 39 let

 

B1 – muži 40 – 49 let

B2 – muži 50 – 59 let

B3 – muži nad 60 let

 

C   - ženy 20 - 34 let

C1 – ženy nad 35 let

 

AJ – junioři 18 – 19 let

CJ – juniorky 18 – 19 let

 

D1 - dorostenci 16 – 17 let

D2 - dorostenky 16 – 17 let

 

Z1 - starší žáci 14 – 15 let

Z2 - starší žákyně 14 – 15 let

Z3 – mladší žáci 10 -13 let

Z4 - mladší žákyně 10 -13 let

      12. Podkategorie

·         Pořadatel může podle počtu startujících a vlastního uvážení rozdělit dále uvedené kategorie na podkategorie:

Kategorie A - muži do 39 let:

 

Kategorie B3 – muži nad 60 let:

 

Z3,4 – mladší žáci a žákyně:

A1 – muži 21 - 29 let, A2 – muži 30 – 39 let

              

B31 – muži 60 – 69 let, B32 – muži nad 70 let

 

Z31,Z41 – mladší A 12 – 13 let

Z32,Z42 – mladší B 10 – 11 let

 

       13. Ostatní kategorie

·         U všech závodů delších jak 11 km je pořadatel závodu povinen uspořádat závod na kratších tratích pro dospělé tzv. kategorie příchozí.

·         Může uspořádat také závod pro mládež 4 - 9 let. Nejmenší věk přípustný pro start jsou 3 roky.

·         Tyto kategorie nejsou započítávány do soutěže. Jejich uvedení na výsledkové listině je zaručeno.

·         Rozdělení kategorií: P1 - příchozí muži bez rozdílu věku

                                 P2 - příchozí ženy bez rozdílu věku

                                 Z5, Z6 - nejmladší žáci, žákyně 7 - 9 let

                                 Z7, Z8 – chlapci, dívky 4 - 6 let

 

B. USTANOVENÍ PRO POHÁH BĚŽCE VYSOČINY

 

14. Tratě

·         Každá uvedená kategorie v čl.11 je samostatně hodnocena. Všechny uvedené kategorie mužů a juniorů v běžeckých závodech musí mít předepsanou stejnou trať. Všechny uvedené kategorie žen a juniorek v běžeckých závodech musí mít předepsanou stejnou trať.

·         Pro mládež a dle uvážení pořadatele i pro ženy, přiměřeně kratší.

·         Pro kategorie dorostu v rozsahu 4 – 6,5 km, starší žáky a žákyně 2 – 3,5 km, mladší žáky a žákyně 1,5 – 2,5 km.

·         Tratě jsou značeny na zemi barvou, pevnými barevnými značkami a barevnými fábory. Pro větší přehlednost se může použít koridorů označených barevnými páskami nebo kuželi.

·         Pokud je trať značena fábory, jsou tyto zásadně po pravé ruce. Při souběhu více barevně odlišených tratí, jejich společné označení je vždy na jednom místě.

·         Na trati jsou označené vzdálenosti v km.

 

 

 

 

15. Start

·         5 min. před startem jsou závodníci vyzváni k postavení na startovní čáru. Výzvu je vhodné opakovat.

·         Vrchní rozhodčí závodu má právo upřednostnit v postavení na startovní čáře závodníky s vyšší výkonností, nebo podle věkové kategorie.

·         Před startem je podán krátký výklad tratě s upozorněním na místa tratě s potřebnou zvýšenou opatrností.

·         Před vlastním startem jsou závodníci vyzváni k zaujmutí startovní pozice oslovením "Připravte se".

·         Start je proveden výstřelem ze startovací pistole nebo výzvou "Start".

 

     16. Závodník v závodě

·         Závody probíhají podle pravidel atletiky.

·         Závodník dodržuje pokyny pořadatelů. Je oděn minimálně do tílka kryjícího prsa a trenek. Má řádně připevněné startovní číslo na hrudi.

·         Závody probíhají na veřejných komunikacích za plného provozu. Závodník proto dodržuje pravidla silničního provozu. Pohybuje se po levé straně vozovky. Rychlejší závodníci předbíhají pomalejší vpravo. Není přípustné si vynucovat uvolnění dráhy a také její dobrovolné uvolňování. Při odbočování vpravo je nutno počítat z provozem vozidel. Na těchto místech je vhodné pořadatelem zajistit dohled.

·         Pravidlo 144, čl. 2 pravidel LA zakazuje během závodu použití audio přehrávačů, rádií a mobilních telefonů závodníkem. Na porušení je rozhodčím závodník upozorněn a při opakování vyloučen ze závodu.

·         Po proběhnutí cílem sundá a odevzdá startovní číslo. Je vyloučen jakýko-li pohyb na trati s připevněným startovním číslem po závodě.

 

17. Hodinovka

·         Po celou dobu hodinovky závodník musí setrvat na dráze.

·         Závodníci se pohybují při levém okraji dráhy. Rychlejší předbíhají pomalejší zásadně vpravo. Není přípustné si vynucovat uvolnění dráhy a také její dobrovolné uvolňování.

·         Závodník nesmí závod přerušit. Může přejít do chůze. Úprava výstroje a podávání vlastního občerstvení je povoleno, odchylně od pravidel LA. Provádí se na vnějším okraji dráhy ve vymezeném prostoru. Podávající osoba nesmí vstupovat do dráhy. Při občerstvování se může závodník pohybovat, ale pouze ve vnější dráze. Musí být vždy z činnosti závodníka patrné, že má v úmyslu pokračovat v závodě.

·         Hodinovka je ukončena dvěma výstřely ze startovací pistole. Výstřely mohou být nahrazeny hlášením rozhlasovým zařízením. První výstřel označuje poslední minutu závodu. Druhý závod ukončuje. Rozhlasem závod ukončen hlášením "Stop, zastavte".

·         Po ukončení závodu setrvá závodník na místě do příchodu rozhodčích, zaznamenávajících vzdálenost posledního kola. Je dovoleno, odchylně od pravidel LA, místo setrvání položit za vnitřní okraj dráhy startovní číslo.

 

18. Občerstvení

·         Na každém závodě je zajištěno minimální občerstvení po závodě šťáva z vodou.

·         Na závodech delších jak 10 km, pokud to klimatické podmínky vyžadují, jsou po 5 km občerstvovací stanice s pitnou vodou.

·         Na závodech je dovoleno, odchylně od pravidel LA, podávat vlastní občerstvení. Podává se na vhodných místech bez omezování ostatních závodníků.

 

C. USTANOVENÍ PRO LYŽAŘSKÝ POHÁR BĚŽCE VYSOČINY

 

19. Prezence a startovní čísla.

  • Při prezenci obdrží každý startovní číslo. Losování startovních čísel se neprovádí. Při individuálním způsobu startu se buď startuje v opačném pořadí než je příchod k prezenci a nebo se startovní čísla před zahájením prezence promíchají.
  • Označení lyží se neprovádí.

 

20. Propozice závodu

  • V propozicích pro lyžařský závod musí být navíc uvedena předepsaná technika běhu.
  • Pro kategorie starší žák, žákyně a mladší platí pouze klasická technika běhu.

 
By Lucka